Terms

1. Allmänt

Genom att signera detta avtal ingår du ett samarbete med 2MTN AB (Linkedeal) med org. nummer 559239-0941. Linkedeal driver konsulttjänster inom prospektering och marknadsföring på uppdrag av företag i Sverige och Frankrike.
  • 1.1 Avtalstid och leverans: Avtalet löper enligt överenskommelse.
  • 1.2 Betalning sker mot faktura: Alla priser avser ex. moms. och faktureras i förskott. Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Linkedeals bankkonto senast femton (15)dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Linkedeal äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag.
  • 1.3 Återbetalning Garanti: Garantin gäller enbart de 30 första dagarna från överenskommet avtal. Återbetalning till Konsument sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet. Garantin gäller ej uppstartsavgiften.
  • 1.4 Avstängning: Linkedeal förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om kunden nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Linkedeal har även rätt att stänga av och häva Avtalet om kunden inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.
  • 1.5 Ansvarsbegränsning: Linkedeal ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Linkedeals Tjänster. Linkedeals Tjänster skall ej ses som juridisk eller finansiell rådgivning. Linkedeal ansvarar ej för eventuell förlust av data hos kunden vid användande av Linkedeals Tjänster.
    Om du har några frågor om tjänsten eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post info@linkedeal.io eller telefon +46 790511630 för Sverige och +33769717368 för den franska hjälpen.

2. Dina åtaganden

Genom att acceptera villkoren godkänner du att följa villkoren när du använder tjänsten.

Linkedeal arbetar nära med sina kunder i ett partnerskap för att maximera kundens resultat. Genom att acceptera detta avtal tillåter du Linkedeal att komma åt ditt personliga Linkedin-konto i syfte att genomföra kampanjerna.

Linkedeal åtar sig ansvaret att inte dela informationen vidare eller på något sätt utnyttja eller använda kontot för något annat syfte än det överenskomna.

Du ansvarar för att informationen du tillhandahåller är korrekt och aktuell och att din information hålls uppdaterad vid behov innan några kampanjer startas.

För att kunna genomföra kampanjen krävs det att Linkedin-konton har Premiumfunktionen Sales Navigator och behöver signas upp av dig själv. Kostnaden för Sales Navigator är inte inräknat i detta avtal.

3. Hantering av personuppgifter och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (1998: 204), även kallad PUL, av Data Protection Regulation (GDPR). GDPR syftar till att skydda enskilda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för aktiviteter som utförs av myndigheter, företag och enskilda.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och syftar också till att skapa en enhetlig och jämn skyddsnivå för personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Samma regler gäller i hela EU.
Hos Linkedeal är dina personuppgifter alltid skyddade från åtkomst av obehöriga personer.

Linkedeal skyddar personlig integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du litar på oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med speciell tillgång har tillgång till informationen.


Linkedeal behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera kundrelationen, uppfylla den föreskrivna skyldigheten att lämna information till myndigheterna och tillhandahålla information om Linkedeals tjänster genom marknadsföring. Om personuppgifter lämnas ut för behandling på Linkedeals vägnar görs detta enligt ett specialavtal med ett sekretessavtal.

Genom att acceptera villkoren accepterar du att personuppgifter som samlats in av Linkedeal kan lämnas ut till en eller flera av Linkedeals affärspartner som i sin tur kan ge dig olika typer av erbjudanden som vi tror kan vara till nytta för dig.


Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Linkedeal behandlar och även begära att data tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att din information inte behandlas eller används för information. Som policy tar vi bort alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använde dem efter att du senast använde våra tjänster.

4. Rätten att glömmas

Om du vill att vi ska ta bort din personliga information, vänligen maila info@linkedeal.io.

5. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning, ska sådan bestämmelse anses ha utelämnats och påverkar inte giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

6. Överföring

Linkedeal förbehåller sig rätten att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren till tredje parter, under förutsättning att det förvärvande företaget / personen med rimlighet kan förväntas uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren på ett tillfredsställande sätt för kunden.

7. Tvistlösning

Om det finns en tvist mellan Linkedeal och kunden på grund av dessa villkor eller av någon annan anledning, ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse.

Om parterna inte kan komma överens kan tvisten avgöras av Allmänna Klagenämnden i den utsträckning styrelsen är behörig att behandla ärendet. I annat fall avgörs tvisten av en allmän domstol i Sverige.